Gå till huvudinnehåll

Agenda 2030 – världens och våra egna mål för närmaste framtiden

 

Världens ledare har via FN förbundit sig till att verka för att nå tre övergripande mål till 2030. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen och om att minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. Målen antogs 2015 och innebar att 193 länder tillsammans med näringslivet gick samman för att verka för en bättre värld.

 

För att målen skall kunna nås så måste varje del av näringslivet analysera sin egen påverkan och definiera inom vilka målområden man bäst kan bidra, ta fram handlingsplaner och följa upp sina insatser. De miljö-/hållbarhetsmål som vi anser vara mest relevanta för LVI Low Vision International AB, och där vi kan bidra till en positiv förändring fram till 2030 är:

 

Bild som visar de 17 olika globala Agenda 2030-målen, där vi markerat dem som LVI valt ut (3 God hälsa och välbefinnande, 7 Hållbar energi för alla, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt 12 Hållbar konsumtion och produktion)
 

3 God hälsa & välbefinnande

Medarbetarna är den viktigaste tillgången för LVI. Trygghet och delaktighet skapar en bra arbetsmiljö. Det är våra ledord inom organisationen. Trygghet skapas genom att vi litar på varandra, vi samarbetar på ett respektfullt sätt och arbetar långsiktigt. Delaktighet uppkommer genom att vi arbetar mot gemensamma mål, visar förståelse för andras arbete och hjälper varandra.

 

LVI tillämpar tillsvidareanställningar vilket skapar trygghet. Den anställde har årligen utvecklingssamtal, och det bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete för att b la motverka stress och ohälsosam arbetsmiljö enligt AFS 2015:4.

 

Målet att hålla sjukfrånvaron låg (under rikssnittet ca 3%) sker b la med friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag. I våra nyrenoverade lokaler finns ett gym som uppmuntrar till träning. Vidare jobbar vi med arbetsanpassningar när så behövs, kontroll över arbetstider, rehabsamtal och utredningar vid upprepade korta sjukfrånvarotillfällen. 

 

Bild som visar delar av LVIs personalstyrka i Sverige, som just deltagit i Vårruset i Växjö 2022.

 

7 Hållbar energi

LVI’s produkter fordrar elenergi. Därför bedrivs ständig utveckling för att nya produkter ska bli mer energieffektiva och klimatsmarta. Det innebär att vi ständigt söker förbättringar i form av nya tekniker, konstruktioner och val av komponenter. Vi har ett tydligt miljömål; att effektivisera effektförbrukningen i varje ny produkt eftersom användning av elenergi har en väsentlig klimatpåverkan. Detta mål mäter vi och följer upp varje kvartal.

Sedan 2009 har vi lyckats minska den totala effektförbrukningen per tillverkat MagniLink läskamerasystem med 35% (jämfört med helåret 2023). 

 

Våra säljare gör tjänsteresor med bil, huvudsakligen i Sverige men även inom Europa. Fram till år 2030 ska bilar med fossila bränslen i vår bilpark vara utbytta till bilar med miljövänligare drivmedel för att minska koldioxidutsläppen.

 

Fastigheter står för en stor del av dagens energianvändning. Under 2023 och 2024 bedrivs omfattande renovering och modernisering av vårt huvudkontor/fabrik i Växjö för att anpassa lokalerna för vår verksamhet och för att förbättra arbetsmiljön. Förändringen innebär även att vi kommer att använda förnybar energi ifrån solceller på taket i vår verksamhet. All belysning i lokalen blir av LED-typ och många armaturer kommer ha närvarosensor för att ytterligare minska vår elförbrukning. 

 

Symbolisk bild av en LED-glödlampa

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi verkar för en säker och hälsosam arbetsmiljö som följer fastställda lagar, standarder och kollektivavtalet som vi har med Teknikföretagen Unionen. Alla medarbetare delges skriftlig information om deras anställningsvillkor. 

 

Nya medarbetare börjar sin anställning med introduktion på samtliga avdelningar för att få kunskap och förståelse. Där ingår även genomgång av ergonomi och säkerhet. Senare följs detta upp med årligt systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innefattar skyddsronder. Vi har även ett forum där medarbetare kan skicka in synpunkter eller förbättringsförslag, såväl på arbetsmiljö som på arbetssätt eller produkter. Våra ledord – trygghet, delaktighet och innovation – skall genomsyra verksamheten. Vi tror att bra arbetsförhållanden för våra anställda genererar ett stabilt företag med god ekonomisk tillväxt. 

 

LVI har en jämställdhetspolicy där det fastställs att ingen diskriminering får ske av kön, ålder, etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det finns även uttalat att företaget skall underlätta för att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. LVI’s verksamhet skall präglas av god affärsetik. Ett led i detta är att vi har en inköpspolicy med en punkt om CSR (Corporate Social Responsibility) där våra leverantörer i sitt leverantörsavtal med oss får försäkra att de inte strider mot UN Human Rights-konventionen och inte bedriver barnarbete. Leverantören får även försäkra att hela deras leveranskedja följer ILO (International Labour Organisation).

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

LVI har egen Forsknings- och utvecklingsavdelning (FoU) samt egen tillverkning av synhjälpmedel. Allt inom samma hus. Det möjliggör ett tätt samarbete mellan avdelningarna och vi söker ständigt efter förbättrade och effektivare monteringslösningar och produkter. Innovation är ett starkt ledord inom organisationen och vi satsar mycket för att ligga i framkant inom FoU i vår bransch. Digitaliseringen av våra produkter har ökat, och kommer fortsätta att öka framöver för att möta marknadens ökade krav. Detta möjliggör också en effektivare support och service då produkterna inte behöver returneras i lika stor utsträckning för lagning, utan felsökning kan göras på distans vilket minskar transporter samt ger snabbare lösning för kunden. Vi samarbetar även med lokala servicebolag som gör att produkten mer sällan behöver returneras till Växjö.

 

I produktutvecklingen skapas underlag för förståelse av våra produkters miljöbelastning via analys med Component Environmental Impact som b la visar koldioxidutsläpp. Detta ger ett bra beslutsunderlag för val av material och leverantör. Man beaktar även om det är möjligt att välja en leverantör som ligger geografiskt nära för att minska transportsträckan. Vårt mål är att varje ny produkt skall ha lägre miljöpåverkan än föregående generation.

 

Våra leverantörer får i avtal försäkra att de följer tillämplig lagstiftning och standarder som vissa material i våra produkter kräver. I några produkter förekommer inbyggda batterier som kan ha miljöpåverkande effekt vid felaktig hantering. Vi ser till att dessa batterier hanteras enligt de bestämmelser som finns för säker hantering och transport. Personal som är berörda av dessa arbetsuppgifter har gått utbildning. 

 

Grafisk bild som visar en grafisk bild av ett hjul med texten Effektiva transporter > Effektiv tillverkning > Effektiva material

12 Hållbar konsumtion och produktion

LVI strävar efter att effektivisera och förbättra verksamheten i varje process inom företaget. För att kvalitetssäkra alla processer är LVI certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vårt verksamhetssystem innehåller instruktioner och rutiner för såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Allt för att säkerställa att vi jobbar med rätt saker och utvecklas på ett positivt och hållbart sätt. I slutändan betyder det att våra kunder kan lita på att LVI är en ansvarsfull producent och leverantör.

 

LVI arbetar för att minska vår egen klimat- och miljöpåverkan i allt från produktions- till leverantörs- och återvinningsledet. Vi har ett tydligt miljömål att effektivisera effektförbrukningen i varje ny produkt eftersom användning av elenergi har en väsentlig klimatpåverkan. Konsumenten skall veta att en produkt från LVI är energieffektiv. Våra produkter säljs ofta genom offentliga upphandlingar och där satsar LVI på att öka informationen om vårt miljöarbete för att på sikt få upp detta som en väsentligt bidragande faktor i upphandlarens val av produkter och leverantör.

 

Godstransporter är en stor utmaning när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Här försöker LVI att, där det är möjligt, alltid välja det transportsätt som medför minst miljöpåverkan. T ex väljer vi båttransporter till vårt lager i USA istället för flyg. Likaså vid import av material. Detta ställer ökade krav på vår planering och framförhållning i produktion och inköp. Vi satsar på att utveckla produkter som är mindre skrymmande och väger allt mindre. Det kommer i sin tur leda till att vårt gods upptar mindre plats på transportfordonen. 

 

En generisk bild av ett fraktfartyg som skeppar containrar någonstans på havet

 

LVI tar ansvar för sitt avfall och återvinning dels genom att delta i Elkretsens och Naturvårdsverkets återvinningssystem för skrotning och återvinning av elektroniska produkter och batterier. Vi är även anslutna till producentansvarsorganisationen Näringslivets Producentansvar och deras återvinningssystem för förpackningar. Under Q1 2024 var 59% av förpackningsmängden som LVI använde för sålda produkter i Sverige fullt återvinningsbara. LVI jobbar mot det nationella målet om 65% återvinningsbarhet fram till år 2029 (källa: SCB). Detta genom att i utvecklingsprocessen planera för större andel wellpapp i våra förpackningar, samt i samarbete med våra leverantörer av emballage hitta material med högre materialåtervinningsgrad. I vår egen produktion strävar vi efter att ha ett optimalt lager av insatsmaterial, allt för att undvika skrotningar och ökat avfall som en följd av inkurans. Detta genomförs med frekventa behovsberäkningar, nära kontakter med leverantörer, samt i utvecklingsprocessen vid planering av in- och utfasning av produkter.

 

Förlängd produktlivslängd

I vårt dotterbolag i Tyskland arbetar vi med ett nytt koncept inom återbruk och cirkulering av produkter, kallat GreenLine. Produkterna hyrs ut under en tid och när hyrestiden är slut tas produkten tillbaka, rekonditioneras och hyrs ut ytterligare en gång istället för att skrotas. Det  innebär att en ny produkt inte behöver produceras. Denna strategi hoppas vi kunna införliva även på andra marknader framöver.

 

Grafisk info-bild med text och pilar i en rund cirkel som visar att det hänger ihop och går runt: Fabrik > Uthyrning > Användare och med ett MagniLink läskamerasystem i mitten.

 

LVI jobbar även på andra sätt aktivt med att försöka öka livslängden på våra produkter. Detta sker delvis genom att använda nyare teknik som är mindre energikrävande, som t ex bildskärmar med LED-backlight-displayer. Delvis sker det genom att aktivt välja slitstarka material i tillverkningen som gör att våra produkter håller längre.

 

Du kan också ladda ned denna information i form av en broschyr (PDF): LVIs Hållbarhetsarbete